ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಟೆಂಡರ್‌

 

ಟೆಂಡರ್ ಹೆಸರು ದಿನಾಂಕ   ಗಾತ್ರ 
(ಎಂ.ಬಿ)
ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

EoI for Empanelment of Plastic Pipes Testing Laboratory

06.03.2024 0.1

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Short Term Tender Notification for Hiring of Vehicles (Out Source Call-2)

13.12.2023 8.2

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ನಕ್ಷೆ, ರಚನಾತ್ಮಕ ರೇಖ ಚಿತ್ರ (Structural Drawings) ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು 3 ಡಿ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು.

12.12.2023 1.25

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Short Term Tender Notification for the selection of Agencies to provide vehicles on rental / hire basis (Out Source) for the Commissionerate of Rural Development (MGNREGA), Rural Development & Panchayath Raj Department, Government of Karnataka, Bengaluru.

09.10.2023 8.0

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯವು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ವಿಧಾನವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಲಘು-ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲಂಚ್ ನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮೊಹರಾದ ದರಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು

03.05.2023 2.33

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯವು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 5 ನೇ ಮಹಡಿ, Flat No. 1-4, KSIIDC ಕಟ್ಟಡ, IT ಪಾರ್ಕ, ಸೌತ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-10 ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಲಘು-ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲಂಚ್ ನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮೊಹರಾದ ದರಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು

24.04.2023 2.35

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಕಛೇರಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ/ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇರಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಒಡತನದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಯುಕ್ತರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ರವರ ಕೊಠಡಿಗೆ Cassete AC ಯೂನಿಟನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು.

18.04.2023 0.8

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Expression of Interest (EOI) for Implementation of Faecal Sludge Treatment plant under Rural Drinking Water and Sanitation Department in Karnataka.

21.02.2023 0.3

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Expression of Interest (EOI) for market study of equipments necessary for solid waste management under Rural Drinking Water and Sanitation Department.

16.02.2023 0.18

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Short term Invitation for Quotation Notification for selection of IT Solution provider for Comprehensive Annual Maintenance Contrac (AMC) for Voltas AC of RD Commissionerate

22.12.2022 13.3

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

 

Empanelment of Independent Film-Maker for production of Short Videos /Documentary Films

02.07.2022 0.7

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

0.4

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 

Expression of Interest for the empanelment of additional consultancy firm for preparation of Preliminary Scheme Report (PRS), Details Scheme Report (DSR) and Concept note with technical specifications and cost estimates for rural drinking water supply schemes in Karnataka.

 30.06.2022

3

0.3

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಸೇರ್ಪಡೆ

28.07.2022 1.2 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ-1
10.08.2022 0.1 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ-2

Expression of interest for Monitoring, Managing and Evaluation of accounts of rural drinking water and sanitation department.

30.06.2022 0.7 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Providing services for operation and management of call center for Rural Drinking Water and Sanitation Department. 05.02.2022 1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ToR for empanelment of 3-Star, 4-Star, 5-Star Hotels by RDWSD Dept, GoK 17.01.2022 0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ToR for empanelment of cafeteria/catering services by RDWSD Dept, GoK

17.01.2022 0.2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Expression of Interest for Water quality testing of Microbiological parameters (Total coliform & E.coli) through NABL Accredited water quality testing laboratories.

27.09.2021 0.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ Health insurance scheme for the outsource employees of Commissionerate of Rural Development, RD&PR Department at t Insurance Company ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸಾರವುಳ್ಳ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 07-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

04.09.2021 17 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Empanelment of NABL Accredited calibration laboratories across the State for calibrating A class glasswares & Instruments of RDW&SD labs

24.08.2021 0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದಲ್ಲಿ MGNREGS ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲು, ಸಹಯೋಗ & ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಸಕ್ತ CSO ಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 26/08/2021 ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.)

10.08.2021 1.52 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಮೂನೆ
ಸೇರ್ಪಡೆ

ToR for Empanelment of vendors providing Ultrafiltration, Reverse Osmosis and Capacitive-Deionization with Ultrafiltration Technologies for rural drinking water under Rural Drinking Water & Sanitation Department

31.07.2021 1.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Expression of Interest (EoI) from interested organizations for
empanelment of Community Radio Services in the State of Karnataka.
19.06.2021 0.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
INVITATION FOR QUOTATIONS (Call-2) Hiring of Auditing Service firm/Organisation for Swachh Bharath Mission (G) and Jal Jeevan Mission Schemes under RDW&SD 01.06.2021 0.4 ಸೇರ್ಪಡೆ

ಅಧಿಸೂಚನೆ    

TOR

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ & ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಭಾರತ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ- ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಂದ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು 29.05.2021 0.5

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Short term tender notification for printing of MGNREGA feature books & Supply to the districts in Karnataka. 03.05.2021 7.25

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Invitation of tender for the supply of stationery, Computer accessories and other items for Commissionerate of Rural Development, RDPR, GoK. 25.03.2021 8.14

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

EoI for empanelment of 3rd party evaluators for Technical evaluation of MGNREGS works for the period of 3 Years 16.02.2021 17.7

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Short term Manpower tender for RD Commissionerate RDPR Dept (Call-2) 15.01.2021 1.9

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Short term Manpower tender for Shyam Prasad Mukherji scheme, RDPR Dept 05.01.2021 0.5

ಸೇರ್ಪಡೆ

04.01.2021 17.1

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವಾಕಾಶ ಒದಗಿಸಲು EOI ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಇರುವ ಬಿಡ್‌ ದಾರರಿಂದ EOI ನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ 19.01.2021 1

EoI ವಿಸ್ತರಣೆ

 

02.01.2021

 

 7.2

EoI ದಾಖಲೆ

1.7

EoI ಅಧಿಸೂಚನೆ

0.5

ಸೇರ್ಪಡೆ

SECOND STAGE SINGLE COVER LIMITED TENDER FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE OF GRID INTERACTIVE HYBRID SOLAR ROOF TOP POWER PLANT AT OFFICES OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATH RAJ DEPARTMENT, ZILLA PANCHAYATS AND SUBORDINATE DEPARTMENTS OF ZILLA PANCHAYATS, TALUK PANCHAYATS AND GRAMA PANCHAYATS FOR THE PERIOD OF 2020-21 & 2021-22 20.07.2020

1.17

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲು EPI ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಇ-ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್‌ಮೇಂಟ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಇರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಿಂದ EOI ನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 21.11.2020

0.047

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ ಮುಖರ್ಜಿ ರೂರ್ಬನ್‌ ಮಿಷನ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ. 01.10.2020

0.6

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

24.09.2020

1.85

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ. 08.09.2020 1.25 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Request for Proposal (RFP) for Selection of Civil Society Organization as partner organization for implementation of Cluster Facilitation Project (CFP) under MGNREGS for a period 2020-21 to 2022-23. 29.07.2020 5.72 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಸ್ಕ್-ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್-ಟಾಪ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಮರು ಪ್ರಕಟಣೆ. 27.04.2020  1.59 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು-2, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ 2020-21 & 2021-22 ರ ಸಾಲುಗಳ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಅಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನ ಕಚೇರಿಗಳು, ಜಿ.ಪಂ & ಜಿ.ಪಂ ಅಧೀನ ಕಚೇರಿಗಳು/ತಾ.ಪಂ/ಗ್ರಾ.ಪಂ Grid Interactive Hybrid Solar Roof Top Power Plant ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ EOI ಪ್ರಕಟಣೆ. 18.04.2020 0.29  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಠ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲು ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕಲುವಾಗಿ Civil Society Organisation (CSO) ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, EOI ಪ್ರಕಟಣೆ. 16.04.2020  4.03 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-03-2024 10:07 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080