ಯೋಜನಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗ

 

ಇಲಾಖೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ ಸಮನ್ವಯ, ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (MPIC) ಸಭೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಭೆಗಳು. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸಾರ ರಚಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದಿಶಾ [District Development Co-ordination and Monitoring Committee- (DISHA)] ಸಭೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ವರದಿ ಹಾಗೂ ತ:ಖ್ತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಈ ವಿಭಾಗದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

Archives

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆ 

 

ಕಡತದ ವಿಧ ವಿಷಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ 
(ಎಂ.ಬಿ)
ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆರವರ ಅದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 15.04.2020 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ನಡವಳಿಗಳು . ಗ್ರಾಅಪ/62/ಯೋಉಮಾ/2019, ದಿನಾಂಕ:17.04.2020  0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 27.03.2020 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ & ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ನಡವಳಿಗಳು . ಗ್ರಾಅಪ/59/ಯೋಉಮಾ/2020, ದಿನಾಂಕ:27.03.2020  0.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ದಾಖಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 2019-20. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್  5.70  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 03.02.2020 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ/27/ಯೋಉಮಾ/2020, ದಿನಾಂಕ:19.02.2020 0.48  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ/84/ಯೋಉಮಾ/2019, ದಿನಾಂಕ:03.01.2020  8.27  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 08-09-2019 & 09-09-2019 ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 50 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.12.2019 0.54  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019ರಂದು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 50 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.08.2019  1.53  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:14.08.2019ರಂದು ನಡೆದ MPIC ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 37 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.08.2019  2.79 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:29.06.2019ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 12 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.07.2019  17.30  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸುತ್ತೋಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ‍್ಯಾತರ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ವರದಿ 2012-13 ಮೊಹಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 30 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.07.2019  2.84  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿ:14.03.2019 ಮತ್ತು 20.03.2019 ನಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 23 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.05.2019 5.57   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:27.04.2019ರಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 37 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.05.2019  9.36  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸುತ್ತೋಲೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ವಿನಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬಾಬ್ತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 17 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.04.2019 0.69   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:27.03.2019ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಇತರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 31 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.03.2019  0.32  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸುತ್ತೋಲೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 34 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.03.2019  0.13  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:26.02.2019 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಇತರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 15 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.03.2019  22.70  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:23.01.2019ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ), ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 2 ಯೋಉಮಾ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.02.2019  9.34  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ದಿ:23.01.2019ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 109 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.01.2019  5.29  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:04.01.2019ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಸರಳೀಕರಣ/ವಿಲೀನ/ಅನುದಾನ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 90 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.01.2019 3.02   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ದಿ:22.12.2018ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 107 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.12.2018 3.30   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ದಿ:28.11.2018ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅ) ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪರಿಶಿಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 87 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.12.2018  8.63  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ದಿ:29.10.2018ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 82 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.11.2018  9.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:03.10.2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 4:00ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದ ಯೋಜನಾವಾರು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 81 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.10.2018  4.05  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ದಿ:27.09.2018ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಅ) ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 62 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.10.2018  7.47  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ದಿ:23.06.2018ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ‍್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ‍್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅ‍ಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಅ) ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 48 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.07.2018  7.53  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಪತ್ರ Nomination of Non Official Members to the State/District Level DISHA Committee . Letter Disha from Govt of India  1.96  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸುತ್ತೋಲೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. ಗ್ರಾಅಪ 27 ಯೋಉಮಾ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.04.2018 27.18   ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 31 ಯೋಉಮಾ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.05.2015  0.94  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸಭಾ ನಡವಳಿ ದಿ:30-03-2015 ಸೋಮವಾರದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾ ಅ ಮತ್ತು ಪಂ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 28 ಯೋಉಮಾ 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.04.2015  0.18  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸುತ್ತೋಲೆ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. ಗ್ರಾಅಪ 22 ಯೋಉಮಾ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.04.2015  44.12  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-10-2020 11:37 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin