ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನ, ರಾಜ್ಯ ಅನುದಾನಗಳು / ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನದ ವಿಷಯಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ / ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ನೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ, ಸಕಾಲ, ಪಂಚತಂತ್ರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‍ಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮನ್ವಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 

ARCHIVE

 

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆ 

 

ಕಡತದ ವಿಧ ವಿಷಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಗಾತ್ರ

(ಎಂ.ಬಿ) 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 630 ಜಿಪಿಎಸ್ 2020, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:01-10-2021. 2.42 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಜೀತವಿಮುಕ್ತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಜೀತವಿಮುಕ್ತರ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ -2230-00-101-0-01 (Lumpsum-300) (Link Code- 2230-01-198-6-01)
ರಡಿ ಮಾಸಾಶನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

KPRC ADMZ0RBL/26/2021-D-2-KPRC, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:
14.9.2021
4.67 ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 242 ಜಿಪಸ 2021, ದಿನಾಂಕ 31-05-2021 ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 242 ಜಿಪಸ 2021, ದಿನಾಂಕ:16-07-2021 - ಈ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಿಆದೇಶಗಳ ಆದೇಶದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೋಷಕದ ನಂತರ ನಮೂದಾಗಿರುವ "ಸದರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು,ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಡಿಡಿಓ ಕೋಡ್:0900PH0015 ಗೆ ಖಜಾನೆ-2 ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಜಿಪಂ),ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದತ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ತಿದ್ದಿ, ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಸದರಿ ಆದೇಶಗಳು,ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

 ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 242 ಜಿಪಸ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:-22-09-2021  0.05  ವೀಕ್ಷಿಸಿ  
ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಾಗ್ರಾಅಪಂರಾ 360 ಜಿಪಸ 2021, ದಿನಾಂಕ:03-09-2021ರ ಆದೇಶದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ,ವಿಧಿಸಿರುವ ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದನೇ ಷರತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಮರವರು ಸಹಾಯಾನುದಾನ (Grant-In-Aid) ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಜಿ.ಪಂ), ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯವರ ಮೇಲು ರುಜು ಪಡೆದು ಖಜಾನೆ-2ರಡಿ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು' ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ತಿದ್ದಿ, ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು,

ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 360 ಜಿಪಸ 2021,  ಬೆಂಗಳೂರು  ದಿನಾಂಕ:-20-09-2021  0.04  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ 2021 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021ರ .ಮಾಷೆಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು,

ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 245 ಅಗಸ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:18-09-2021.

0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ 2021ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021ರವರೆಗಿನ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಆರ್‌ಡಿಪಿಆರ್ 109 ಜಿಪಿಎ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.09.2021.

24.44 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಅಮೃತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಮಾರಂಭದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 229.ಆರ್.ಆರ್. 2021,  ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.09.2021.  0.17 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಮಾರ್ಪಾಡು ಆದೇಶ

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2007-08ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಬಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪುನರ್ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 285 ಜಿಪಸ 2020, ದಿನಾಂಕ:11-11-2020ರಲೆ, ದೇವದುರ್ಗ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:1 ರಿಂದ 14ರವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲಾಖೆಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ “ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ(ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್)" ಇವರನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲಾಖೆಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಉಳಿದಂತೆ ಸದರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಾಡು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 317 ಜಿಪಸ 2021, ದಿನಾಂಕ:-13-09-2021

0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ರ ಪ್ರಕರಣ 296ಎ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಹದಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 233 ಗ್ರಾಪಂಅ 2021,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30-07-2021

0.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ರ ಪ್ರಕರಣ 296-ಎ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 233 ಗ್ರಾಪಂಅ 2021,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06-08-2021

0.11 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಸೃಜನೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಪೈಕಿ 50 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೆಪಿಆರ್‌ಸಿ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/24/2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.08.2021 0.14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ರ ಪ್ರಕರಣ 296-ಎ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 233 ಗ್ರಾಪಂಅ 2021,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26-07-2021 0.16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:255-00-101-0-01(2515-00-196-6-06) ಯಿಂದ ಓ.ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:255-00-101-0-28 ಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

KPRC-GPA/236/2021-KPRC-DD3-KPRC, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 09-08-2021 1.46 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ಅಯವ್ಯಯ ತಯರಿಕೆ ಕುರಿತು

ಗ್ರಾಅಪ 284 ಗ್ರಾಪಂಅ 2021,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27-07-2021 2.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 265 ಗ್ರಾಪಂಆ 2021,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ: 27.07.2021

3.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸುತ್ತೋಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 266 ಗ್ರಾಪಂಆ 2021,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ: 27.07.2021

2.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸುತ್ತೋಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 267 ಗ್ರಾಪಂಆ 2021,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ: 27.07.2021

3.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸುತ್ತೋಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ/ವಸತಿ ಶಾಲೆ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 268 ಗ್ರಾಪಂಆ 2021,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ: 27.07.2021

3.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸುತ್ತೋಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ/ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪ 269 ಗ್ರಾಪಂಆ 2021,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ: 27.07.2021

2.8 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸುತ್ತೋಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿಕಲಚೇತನರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ & ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅಯವ್ಯಯ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು

ಗ್ರಾಅಪ 286 ಗ್ರಾಪಂಆ 2021,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ: 27.07.2021

2.1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಸುತ್ತೋಲೆ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆ-ಕುರಿತು

ಗ್ರಾಅಪ 270 ಗ್ರಾಪಂಅ 2021,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27-07-2021 0.7 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 769 ಗ್ರಾಪಂಅ 2020,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15-07-2021 2.89 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 212 ಜಿಪಸ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:23-06-2021. 0.4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2515-00-101-0-11ರಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 208 ಜಿಪಸ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:08-06-2021. 0.46 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:2515-00-102-0-08 ರಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ.. ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 242 ಜಿಪಸ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:31-05-2021. 0.94 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು 

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಿಂದ ಜೂನ್-2021ರ ಮಾಹೆಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 245 ಜಿಪಸ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:31-05-2021.   2.09  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ. ಕುಮಾರ್, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಂಪ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ- ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 43 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.05.2021.

0.89 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನೌಕರನಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ರಾಮಪ್ಪ ಘರಬುಡ ಹಾಗೂ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಚಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನೌಕರನಾದ ಶ್ರೀ ಈರಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಶೈಲಪ್ಪಾ ಯಕ್ಕುಂಡಿ, ಇವರು ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೋವಿಡ್‌ದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/57/ಇ-ಆಡಳಿತ/2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.05.2021.

0.74 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಕೋವಿಡ್-19‌ (ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌) ಎರಡನೇ ಅಲೆಯು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ & ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/73/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2020 (ಭಾಗ-1) , ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:-28-04-2021.

0.5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 212 ಜಿಪಸ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 26.04.2021 10.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 212 ಜಿಪಸ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 26.04.2021 4.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 212 ಜಿಪಸ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 28.04.2021 3.88 ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. RDP/52/GPS/2020, Bengaluru, Dated: 26.03.2021 5.6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ಮಾಹೆಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 203 ಜಿಪಸ 2020, ದಿನಾಂಕ:-22.03.2021 0.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ The draft of Karnataka Panchayat Raj, Model Bye-Law 2015 RDP 835 GPA 2020, Bengaluru, Dated: 25.02.2021 0.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸಣ್ಣನಿಂಗೇಗೌಡ, ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅರಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ರ ಪ್ರಕರಣ 43(ಎ)(vi) ರನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ364 ಗ್ರಾಪಂಅ 2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.02.2021. 0.28 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು/ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರವ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು/ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು. ಕಪಿಆರ್‌ಸಿ/ಎಡಿಎಮ್‌20/ಆರ್‌ಎಮ್ಎಸ್/05/2021,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.02.2021 0.13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ 2021ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2021ರವರೆಗಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುದಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆಪಿಆರ್‌ಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 95/2020, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:29.01.2021. 0.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ  ಜಿಲಾ, ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ, ದಾವೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಲು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 83ಜಿಪಸ 2019, ದಿನಾಂಕ:-18-02-2021   0.11  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ & ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 60ಜಿಪಸ 2021, ದಿನಾಂಕ:-12-02-2021

0.23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಜಿಲ್ಮಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಯಾ ಜಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 580ಜಿಪಸ 2020, ದಿನಾಂಕ:-09-02-2021 

0.11   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆ

Motion of no-confidence against Adhyaksha and Upadhyaksha of Gram Panchayath inviting objections and suggestions to the said draft from persons likely to be affected there to within 30 days.

RDP 188 GPA 2020,Bangalore, Date:05-02-2021

0.06 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಧನೆ ಅಳೆಯಲು “ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಹಾಗೂ ಅಳತೆಗೋಲಿನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ" (Devolution and Performance Index Report for PRIs in Karnataka) ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ CMDR,ಧಾರವಾಡ ಇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 16 ಜಿಪಸ 2021, ದಿನಾಂಕ:-08-02-2021 0.10  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಮೂಲ ಅನುದಾನ (Untied) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 254 ಜಿಪಸ 2020, ದಿನಾಂಕ:-03-02-2021 0.18  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ  ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಭೂಮಿ & ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯುಪಕರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ & ಇತರೆ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕುರಿತು & ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕುರಿತು ಕಪಂರಾಆ/ಅಭಿವೃದ್ದಿ/14/2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01-02-2021   0.18  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಕ್ಸ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಂಚತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಇ-ಸ್ವತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: RDPR/7/GPS/2021, ದಿನಾಂಕ:-27-01-2021. 0.09   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿದ್ಧರಾಜು, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2020 ರ ಪ್ರಕರಣ 43(ಎ)(vi) ರನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ/46/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:-22-01-2021. 0.15   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ತಿದ್ದೋಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದಲ್ಲಿ  ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು-3 ರವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1)  ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು-4 ರವರನ್ನು  ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-2) ರವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ/469/ಗ್ರಾಪಂಅ/2020, ದಿನಾಂಕ:21.01.21 0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪ/790/ಗ್ರಾಪಂಅ/2019, ದಿನಾಂಕ:18.02.2020 ರಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಟ್ಟದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ/790/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:-21-01-2021. 0.05 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ, ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮುದುವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ/926/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:-21-01-2021. 0.15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಶ್ರೀ ಗಂಗಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ರ ಪ್ರಕರಣ 43(ಎ) ರನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ/537/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:-21-01-2021. 0.18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ಕೆ.ಜೆ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಲಾದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ-ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ/85/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:-21-01-2021. 0.13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರ ಮೋತಿಚಂದನ್‌ ನಾಯಕ್‌, ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾದ (ಕೆಡಿ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ-ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ/506/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:-21-01-2021. 0.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸುಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 1957 ರ ನಿಯಮ 14(ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ- ಆದೇಶ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ/237/ಗ್ರಾಪಂಕಾ/2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:-20-01-2021. 0.29 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 345 ಗ್ರಾಪಂಅ 2020 (ಭಾಗ-1), ದಿನಾಂಕ:15-01-2021 0.84 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ 5622 ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2020 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರವರೆಗಿನ ಮಾಹೆಯ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಪಂರಾಆ/ಅಭಿವೃದ್ದಿ/94/2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06-01-2021 77.03 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ (ನೊಂ) ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ ಡಿಪಿಆರ್‌ 184 ಜಿಪಿಎಸ್‌ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ: 30.12.2020 1.3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ ಮನೆ-ಮನೆ ಸಮಿಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಶಾಲೆ/ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆ/ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಕಪಂರಾಅ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/79/2020 (ಭಾಗ-1), ದಿನಾಂಕ:29-12-2020 1.49 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 -  2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಮೂಲ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರ  -  0.02  ನಿರ್ಬಂದಿತ ಅನುದಾನ
0.02 ಅನಿರ್ಬಂದಿತ ಅನುದಾನ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ನವೆಂಬರ್-2020 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್-2021ರ ಮಾಹೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪಂರಾ/201/ಜಿಪಸ/2020,
ದಿನಾಂಕ:07.12.2020
0.20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ ಗಾಂವರ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಭಟ್ಕಳ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 463 ಗ್ರಾಪಂಕಾ 2019 ದಿನಾಂಕ:25.11.2020 0.04 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಪಿಆರ್‌ಸಿ/ಡಿಇವಿ/95/2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25-11-2020 6.20 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2020 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2020 ರವರೆಗಿನ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಶಾಸನಬದ್ದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆಪಿಆರ್‌ಸಿ/ಡಿಇವಿ/95/2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25-11-2020 6.95 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ 5622 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2020 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್‌ 2020 ರವರೆಗಿನ ಮಾಹೆಯ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಪಂರಾಆ/ಅಭಿವೃದ್ದಿ/94/2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23-11-2020 6.69 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ಎರಡನೇ ಕಂತನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪಂರಾ/94/ಜಿಪಸ/2020,
ದಿನಾಂಕ:20.11.2020
 0.74  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನದ ಒಂದನೇ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪಂರಾ/94/ಜಿಪಸ/2020,
ದಿನಾಂಕ:20.11.2020
 0.35  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನ ಎರಡನೇ ಕಂತನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪಂರಾ/94/ಜಿಪಸ/2020,
ದಿನಾಂಕ:20.11.2020
 0.52  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ & ಪಂ.ರಾಜ್‌ (ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಿಬಂದಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು, ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ & ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 2020ರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಅಪ 886 ಗ್ರಾಪಂಕ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04-11-2020 9.21 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 14 ನವೆಂಬರ್‌ 2020 ರಿಂದ 24 ಜನವರಿ 2021ರ ವರೆಗೆ, 10 ವಾರಗಳ "ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿಯಾನ"ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ "ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ" ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು. ಕಪಂರಾಆ/ಅಭಿವೃದ್ದಿ/93/2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04-11-2020 6.23  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2515-00-101-0-17(21) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 291 ಜಿಪಸ 2020,  ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 291 ಜಿಪಸ 2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29-10-2020 0.09 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು
Mandate order for accepting and proceeding application only through online mode without any physical touchpoint for implementation of Ease of Doing Business reforms at Grama Panchayats.
RDP 381 GPA 2020(PART-1), BENGALURU, DATED:15.10.2020 0.07 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸೇರ್ಪಡೆ
15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅನುದಾನ ಯೋಜನೆಯ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕುರಿತು.
ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 191 ಜಿಪಸ 2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05-10-2020 1.23 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು
Ease of Doing Business-Elimination of renewal procedures for Trade Licenses for establishments.

RDP 381 GPA 2020(PART-1),

BENGALURU, Dated: 30.09.2020

1.11 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಮಗಳು
ಗ್ರಾಅಪ 886 ಗ್ರಾಪಂಕ 2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29-09-2020 4.55 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗೆ.
ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 259 ಜಿಪಸ 2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28-09-2020  2.28  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಬಿಲ್‌ ಬಾಬ್ತು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪಂರಾ/333/ಜಿಪಸ/2020, ಬೆಂಗಳೂರು 22/09/2020

0.8

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್‌ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು - ಆದೇಶ

ಗ್ರಾಅಪ/195/ಜಿಪಸ/2020, ಬೆಂಗಳೂರು 03/09/2020

0.16

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ರಾಜ್ಯದ 5622 ಪೈಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ 63 ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್‌ 2020 ಹಾಗು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2020 ಮತ್ತು ಮೇ 2020 ರವರೆಗಿನ ಮಾಹೆಯ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/348/ಗ್ರಾಪಂಅ/2020, ಬೆಂಗಳೂರು 30/07/2020

2.21

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನವಹಿಸುವಂತೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಅಪಂರಾ/198/ಜಿಪಸ/2020, ಬೆಂಗಳೂರು 28/07/2020

0.13

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ರಾಜ್ಯದ ವಿಧೇಯಕಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲನಾಸ ಮಿತಿಯ ವರದಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾದೇಶಗಳು, ಕೇಂದ್ರದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸನಗಳ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಂಗದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲವು ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು

ಗ್ರಾಅಪಂರಾ/64/ಜಿಪಸ/2020, ಬೆಂಗಳೂರು 27/07/2020

4.69

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ರಾಜ್ಯದ 5622 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೂನ್‌ 2020 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2020 ರವರೆಗಿನ ಮಾಹೆಯ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾಅಪ/348/ಗ್ರಾಪಂಅ/2020, ಬೆಂಗಳೂರು 14/07/2020

2.05

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನ್‌ (ಆರ್.ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಎ)/ಪಂಚಾಯತಿ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನ(ಪಿ.ಎಸ್.ಎ)/ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ (ಆರ್.ಜಿ.ಎಸ್.‌ಎ)ಯಡಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ /138 / ಜಿಪಸ / 2017 (ಪಿ1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 06-07-2020

2.55

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆ Building License Bye Law ಗ್ರಾಅಪ/788/ಗ್ರಾಪಂಅ/2014, ಬೆಂಗಳೂರು 08/05/2015

25.88

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-10-2021 04:11 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ