Feedback / Suggestions

Services - A

 Archives

Govt Order / Notification / Circular 

 

File Type Subject Order Number & Date Size (MB)  View/Download
Notification ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್-‌II ವಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 10.08.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 17 ಸೇಶಿಕಾ 2021(2) , ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 20.11.2021

0.4 View  
Notification ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಮಿಕ್ಕುಳಿಕೆ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್-‌II ವಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 10.08.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 17 ಸೇಶಿಕಾ 2021(1) , ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 20.11.2021

0.6 View  
Notification ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಕೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌  (ವಿಭಾಗ-1) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01.11.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 03 ಸೇಶಿಕಾ 2021(1) , ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 18.11.2021

0.5 View 
Notification ಪಂ ರಾ ಇಂ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ- ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ಗ್ರೇಡ್-1) ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿ: 01.08.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 16 ಸೇಶಿಕಾ 2021(2) , ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 20.09.2021

0.24 View 
Notification ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್‌ ಇಂ ಇಲಾಖೆಯ ಮಿಕ್ಕುಳಿಕೆ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ (ಗ್ರೇಡ್-1)ಗಲ ಅ,ಮಮತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿ 01.08.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 16 ಸೇಶಿಕಾ 2021(1) , ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 20.09.2021

0.6 View 
Notification ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಸ್ಥಳಿಯ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿಭಾಗ-2) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ; 10.08.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 17 ಸೇಶಿಕಾ 2021(1) , ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 07.09.2021

0.14 View 
Notification ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿಭಾಗ-2) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ; 10.08.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 17 ಸೇಶಿಕಾ 2021 , ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 07.09.2021

0.4 View 
Notification ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಶಿ, ಜಿ.ಪುತ್ರನ್, ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮರುಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ ದಿನಾಂಕ: 27.06.2020 ರಿಂದ 01.07.2020ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ನಿಯಮ 8(15(ಎಫ್) ರ ಪ್ರಕಾರ “ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ' ಎಂದು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 87 ಆರ್.ಐ. 2021 ,  ಬೆಂಗಳೂರು  ದಿ: 03.09.2021

0.03 View 
Notification ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ.&ನೈ ಇಲಾಖೆಯ ಮಿಕ್ಕುಳಿಕೆ ವೃಂದದ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಗ್ರೇಡ್-1‌ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮ 42 ರ ಅನುಸಾರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2‌ (ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 52650-97100) ಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 10 ಸೇಶಿಕಾ 2021 (1), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 25.08.2021

0.06 View 
Notification ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ.&ನೈ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಗ್ರೇಡ್-2 ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮ 42 ರ ಅನುಸಾರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-3 (ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 52650-97100) ಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 10 ಸೇಶಿಕಾ 2021 (5), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 25.08.2021

0.07 View 
Notification ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ.&ನೈ ಇಲಾಖೆಯ ಮಿಕ್ಕುಳಿಕೆ ವೃಂದದ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಗ್ರೇಡ್-2 ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮ 42 ರ ಅನುಸಾರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-3 (ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 52650-97100) ಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 10 ಸೇಶಿಕಾ 2021 (4), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 25.08.2021

0.12 View 
Notification ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ.&ನೈ ಇಲಾಖೆಯ ಮಿಕ್ಕುಳಿಕೆ ವೃಂದದ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಗ್ರೇಡ್-1‌ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮ 42 ರ ಅನುಸಾರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-3 (ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 52650-97100) ಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 10 ಸೇಶಿಕಾ 2021 (3), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 25.08.2021

0.08 View 
Notification ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ.&ನೈ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಗಲಗ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಗ್ರೇಡ್-1‌ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ, ದೇವದರ್ಗ, ಇವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮ 42 ರ ಅನುಸಾರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್-2‌ (ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 52650-97100) ಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ, ದೇವದರ್ಗ, ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 10 ಸೇಶಿಕಾ 2021(2), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 25.08.2021

0.04 View 
Notification ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ಗ್ರೇಡ್‌ -1) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 01.08.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 16 ಸೇಶಿಕಾ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 23.08.2021

0.4 View
Notification ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ವಿಭಾಗ-1) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 01.08.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 16 ಸೇಶಿಕಾ 2021 (1) , ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 23.08.2021

0.2 View
Notification ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 31.06.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 15 ಸೇಶಿಕಾ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 30.07.2021

 0.06 View 
Notification ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ (ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ), 2013ರ ಆದೇಶದ ಕಂಡಿಕೆ-3 ರಲ್ಲಿ ಪುದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸದರಿ ವೃಂದಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಮೂಲಕ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 57ಜಿಪಅ 2021,

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.07.2021

 0.96 View 
Addendum ದಿನಾಂಕ: 03.06.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸ.ಇಂ. (ಗ್ರೇಡ್-2) ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1) ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್‌ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್-ಜೇಷ್ಟತಾ ಕ್ರ.ಸಂ.- 4108 ಮತ್ತು 2) ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್.‌ ವಾಲಿ - ಜೇಷ್ಟತಾ ಕ್ರ.ಸಂ.-4226 ಹಾಗೂ 3) ಶ್ರೀ ಪಿ.ಬಿ. ಧನವಾಡೆ - ಜೇಷ್ಟತಾ ಕ್ರ.ಸಂ. - 5327 ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಗ್ರಾಅಪ 06 ಸೇಶಿಕಾ 2021

0.009 View 
Notification The draft of the Karnataka Panchayath Raj Engineering Services (Cadre and Recruitment) Rules, 2021, was published as required by clause(a), sub section 2 of sec 3 of Karnataka State Civil Services Act, 1978 (Karnataka Act 14 of 1990) in notification no. RDP 241 SSK 2019(P1) dated 29.04.2021 in Part vi A volume 156 issue 69 of the Karnataka Gazette dated 05th May 2021 inviting objection and suggestions from persons likely to be affected thereby within fifteen days from the date of its publication in the Official Gazette;

RDP 241 SSK 2019 (P1), Bengaluru

Dated: 23.06.2021

1.38 View 
Notification ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳಿಯ ವೃಂದದ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಗ್ರೇಡ್-1‌ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮ 42 ರ ಅನುಸಾರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಗ್ರೇಡ್-2‌ (ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 56500-97100) ಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 07 ಸೇಶಿಕಾ 2021 (1), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 17.06.2021

0.13 View 
Notification ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಿಕ್ಕುಳಿಕೆ ವೃಂದದ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಗ್ರೇಡ್-1‌ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮ 42 ರ ಅನುಸಾರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಗ್ರೇಡ್-2‌ (ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ 56500-97100) ಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 07 ಸೇಶಿಕಾ 2021 (2), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 17.06.2021

0.13 View 
Notification ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಸ ಇಂ (ಗ್ರೇಡ್-2)  ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿ: 01.03.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 06 ಸೇಶಿಕಾ 2021 (1), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 26.05.2021

0.18 View 
Notification ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಸ ಇಂ (ಗ್ರೇಡ್-2)  ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿ: 01.03.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 06 ಸೇಶಿಕಾ 2021 (2), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 26.05.2021

0.11 View 
Notification ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾ ಪಾ ಇಂ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿ: 01.02.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 19 ಜಿಪಅ 2021,

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.06.2021

0.20 View 
Notification The draft of the Karnataka Panchayath Raj Engineering Services (Cade and Recruitment) Rules, 2021, which the Government of Karnataka, proposes to make in excercise of the powers conferred by sub-section (1) of service 3 read with section 8 of the Karnataka State Civil Services Act, 1978 (Karnataka Act 14 of 1990) is hereby publication as required by clause (a) of sub-section(2) of section 3 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after fifteen days from the date of its publication in the Official Gazette.  RDP 241 SSK 2019 (P1), Bengaluru, Dated : 29.04.2021 5.45 View 
Govt Order ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ & ಗ್ರೂಪ್‌ ಡಿ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಂ ರಾಜ್‌ ಇಂ ಇಲಾಖೆಯ & ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ.ನೈ.ಇ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 10 ಸೇಶಿಕಾ 2020, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 19.03.2021 0.954 View
Notification ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ.ನೈ.ಇ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ಗ್ರೇಡ್-1)‌ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿ: 01.03.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 06 ಸೇಶಿಕಾ 2021 (1), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 19.03.2021 0.267   View 
Notification ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ.ನೈ.ಇ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ಗ್ರೇಡ್-1)‌ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿ: 01.03.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 06 ಸೇಶಿಕಾ 2021 (2), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 19.03.2021 0.154 View
Notification ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿ: 01.03.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 03 ಸೇಶಿಕಾ 2021 (ಭಾಗ-1), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 09.03.2021 0.61 View
Notification ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿ: 01.03.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 03 ಸೇಶಿಕಾ 2021 (ಭಾಗ-2), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 09.03.2021 0.154 View
Notification ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಗ್ರೇಡ್-1) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01.03.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 04 ಸೇಶಿಕಾ 2021 (2) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.03.2021 0.179 View
Notification ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಗ್ರೇಡ್-1) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01.03.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 04 ಸೇಶಿಕಾ 2021 (1) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.03.2021 0.308 View
Notification ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.ಇ  ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿ: 01.02.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 19 ಜಿಪಅ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 23.02.2021 0.19 View
Notification ಜನವರಿ 2021 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2021 ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿರುವ ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.ಇ & ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ.ನೈ.ಇ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ & ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾ.ಅ.ಪ 14 ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಕೆ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 22.01.2021 0.16 View
Govt Order ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇವೆಗಳ ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಆದೇಶ ಗ್ರಾಅಪ 09 ಸೇಶಿಕಾ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.12.2020 0.8 View
Notification ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 160 ಸೇಶಿಕಾ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.09.2020 1.27 View
Official Memorandum ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೀಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 01.08.2019 ರಲ್ಲಿದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಅಪ 339 ಸೇಶಿಕಾ 2018 (1) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.07.2020 18.67 View
Notification ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಹೈದ್ರಾಬಾದ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳಿಯ ವೃಂದದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೀಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 01.08.2019 ರಲ್ಲಿದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಅಪ 339 ಸೇಶಿಕಾ 2018 (2) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.07.2020 3.80 View
Notification ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಎನ್ವಿರಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ವೃಂದದ ಕರಡು ಜೀಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 01.08.2019 ರಲ್ಲಿದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಅಪ 339 ಸೇಶಿಕಾ 2018 (3) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.07.2020 2.44 View
         
Official Memorandum ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ & ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಗ್ರಾಅಪ 254 ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.06.2020 0.08 View
Notification ಶ್ರೀ ಸಿ ಸೂರ್ಯನಾರಯಣ ಭಟ್‌, ತಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.‌ಇ, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ ಇವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮೋಯ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.‌ಇ, ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಇವರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಅಪ 284 ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.06.2020 0.04 View
Govt Order ಶ್ರೀ ಎ ಸಿ ಮನೋಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿರುವುದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ ಇಲಾಖೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.-ಆದೇಶ ಗ್ರಾಅಪ 86 ಇ ಎನ್‌ ಕ್ಯೂ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.06.2020 0.1 View
Notification ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್‌ ವಹೀದ್‌, ನಿಬಂಧಕರು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ-2 ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.  ಗ್ರಾಅಪ 187 ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.06.2020 0.04 View
Notification ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ&ನೈ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ&ನೈ, ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.  ಗ್ರಾಅಪ 248 ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.06.2020 0.058 View
 Notification ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸಿ ಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪಿ ಎಸ್‌ ಅರುಣಕುಮಾರ್‌, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನೆಯರ್‌, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ ಇವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದೇಶ ಗ್ರಾಅಪ 238 ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.06.2020 0.05  View 
Govt Order ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ ಗಾಂವಕರ್‌, ಅಂದಿನ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಡಿ ಹೆಚ್‌ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ದದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ, ಸಾಬೀತಾದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ. ಗ್ರಾಅಪ 51ಇ ಎನ್‌ ಕ್ಯೂ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.06.2020 0.36 View
Notification ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಇವರನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಶಾಖೆ, ಗ್ರಾ.ಅ.ಪಂ. ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ.ಟಿ ಇವರ ಪದೋನ್ನತಿಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಅಪ 254 ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.06.2020 0.045 View
Govt Order  ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ&ನೈ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ-ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ- ಆದೇಶ ಗ್ರಾಅಪ 87 ಇ ಎನ್‌ ಕ್ಯೂ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.06.2020 0.14 View
Notification ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಇವರನ್ನು ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ&ನೈ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸೇಡಂ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸ.ಕಾ.ಇಂ ಇವರು ವಯೋನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಗ್ರಾಅಪ 236 ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.06.2020 0.051 View
Govt Order ಶ್ರೀ ಎಲ್‌ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅಂದಿನ ಪ್ರಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ ಹಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ & ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರಮೂರ್ತಿ, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕರು, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ ರವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತಂತೆ-ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಗ್ರಾಅಪ 50 ಇ ಎನ್‌ ಕ್ಯೂ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.06.2020 0.16 View
Official Memorandum ಶ್ರೀ ಕೆ ಗೋಪಿನಾಥರಾವು, ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು, ತಾ.ಪಂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಥಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಸಂಪರ್ಕ & ಕಟ್ಟಡಗಳು(ದ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಅಪ 233 ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.06.2020 0.035 View
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಇವರನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಶಾಖೆ, ಗ್ರಾ.ಅ.ಪಂ. ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ.ಟಿ ಇವರ ಪದೋನ್ನತಿಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಅಪ 254 ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.06.2020 0.045 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Govt Order ಶ್ರೀ ಜಿ ಬಿ ನಂದಿ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ (ನಿವೃತ್ತ) ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಆದೇಶ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್105 ಜಿಪಅ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.06.2020 0.017 View
         

 

Last Updated: 23-11-2021 01:25 PM Updated By: Admin


Disclaimer :

Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations.The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Website Policies

 • Copyright Policy
 • Hyperlinking Policy
 • Security Policy
 • Terms & Conditions
 • Privacy Policy
 • Help
 • Screen Reader Access
 • Guidelines

Visitors

 • Last Updated​ :
 • Visitors Counter :
 • Version :
CONTENT OWNED AND MAINTAINED BY : Rural Development and Panchayat Raj Department
Designed, Developed and Hosted by: Center for e-Governance - Web Portal, Government of Karnataka © 2021, All Rights Reserved.

Best viewed in Chrome v-87.0.4280.141, Microsoft Edge v-87.0.664.75, Firefox -v-83.0 Browsers. Resolution : 1280x800 to 1920x1080