ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಶ

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಕೋಶವು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗು ಆಂತರಿಕ ಆಥಿ೯ಕ‌
 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರ 
 ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೌಢೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳ 
 ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನಿಧಿ ವಗಾ೯ವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗು 
 ನಿವ೯ಹಣೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದು.ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಕಾಯ೯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ 
 ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬಹುದಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯ 
 ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಇದರಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ 
 ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವನ್ನು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 

 

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ(ಎಂ.ಬಿ) 

ವಿಕ್ಷೀಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು  0.04  ವಿಕ್ಷೀಸು
ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಶದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವಿವರಣೆ    ವಿಕ್ಷೀಸು
ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಶದ ವಾಷಿ೯ಕ ವರದಿ 2008_09    ವಿಕ್ಷೀಸು
A Brief Study on the Functioning of Local Self Government   ವಿಕ್ಷೀಸು 
Tribal Population in Gram Swaraj Project Area    ವಿಕ್ಷೀಸು 
Review of Gram Swaraj Project in Koppal District- Some Policy Perspectives    ವಿಕ್ಷೀಸು
Understanding Determinants of GPs' OSR   ವಿಕ್ಷೀಸು 

Explanatory Note Own Sources Revenue Generation by Panchayat Raj Institutions

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಚೌಕಟ್ಟು ಜೂನ್- 2016 

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಚೌಕಟ್ಟು - ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಚೌಕಟ್ಟು - ಸಾರಾಂಶ

  ವಿಕ್ಷೀಸು 

ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯವಂಚಿತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಜೂನ್- 2016 

  ವಿಕ್ಷೀಸು 

ಅನುಬಂಧ

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯವಂಚಿತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು - ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ 

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯವಂಚಿತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾರಾಂಶ

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸೂಚಕಗಳು-ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ

   ವಿಕ್ಷೀಸು

Study of Panchayat Finances in Karnataka

   ವಿಕ್ಷೀಸು

     

ವಿಷಯ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ಗಾತ್ರ(ಎಂ.ಬಿ) 

ವಿಕ್ಷೀಸಿ / ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ (20 ಅಂಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ) ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 460 ಗ್ರಾಪಂಅ 2020 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020      0.226 ವಿಕ್ಷೀಸು
ಗ್ರಾಅಪ 445 ಗ್ರಾಪಂಅ 2020 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020      0.175 ವಿಕ್ಷೀಸು
ಗ್ರಾಅಪ 427 ಗ್ರಾಪಂಅ 2020 ದಿನಾಂಕ:27-08-2020      0.156 ವಿಕ್ಷೀಸು
ಗ್ರಾಅಪ 457 ಗ್ರಾಪಂಅ 2020 ದಿನಾಂಕ:13-08-2020      0.169 ವಿಕ್ಷೀಸು
ಗ್ರಾಅಪ 456 ಗ್ರಾಪಂಅ 2020 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020      0.149 ವಿಕ್ಷೀಸು
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 2015-16 (6006 ಗ್ರಾ.ಪಂ.) ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 2015-16 (6006 ಗ್ರಾ.ಪಂ.)    ವಿಕ್ಷೀಸು
  ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಥಿ೯ಕ ದತ್ತಾ೦ಶ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಥಿ೯ಕ ದತ್ತಾ೦ಶ 2005_06

   ವಿಕ್ಷೀಸು
  ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

   ವಿಕ್ಷೀಸು

 

 

 

 

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ

 

 

 

 

 

ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2010-11

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2009-10

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2008-09

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2007-08

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2006-07

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2005_06

   ವಿಕ್ಷೀಸು
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಾಧನೆ (ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ)

1. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತಲಾದಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ 2005-06 ರಿಂದ 2009-10

2. chart representation

   ವಿಕ್ಷೀಸು
   ವಿಕ್ಷೀಸು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲಿನ ತಲಾದಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ 2005-06 ರಿಂದ 2009-10

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಅನುದಾನದ ಮೇಲಿನ ತಲಾದಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ 2005-06 ರಿಂದ 2009-10

   ವಿಕ್ಷೀಸು
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2010-11

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2009-10

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2008-09

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2007-08

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2006-07

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2005-06

   ವಿಕ್ಷೀಸು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2011-12

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2010-11

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2009-10

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2008-09

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2007-08

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2006-07

   ವಿಕ್ಷೀಸು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮಾಹಿತಿ 2005-06

   ವಿಕ್ಷೀಸು

 
 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-10-2020 04:35 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ